گزارش تصویری از تظاهرات علیه اعدام در ۳۰ نوامبر در تورنتو