فیلم کنفرانس سالیانه غرب  کانادای حزب کمونیست کارگری  در ونکور

 

سخنرانی افتتاحیه مصطفی صابر

http://babakyazdi.com/Vancouver/Mostafa-web.wmv

 

صحبتهای عباس ماندگار دبیر غرب کانادا و یدی محمودی مسؤل آمریکای شمالی حزب

http://babakyazdi.com/Vancouver/Yadi-Abbas.wmv

 

معرفی رفقای  جدیدی که به عضویت حزب در آمدند

http://babakyazdi.com/Vancouver/Azaye-Jadid-web.wmv

 

سخنان منوچهر مهدوی تبار از رهبران سندیکای شرکت واحد تهران در این کنفرانس

http://babakyazdi.com/Vancouver/MahdaviTabar.wmv