حميد جان

ديروز رفيق فاتح بهرامى پيش من بود و معتقد بود که من ديگه نبايد با اعظم در بيخدايان همکارى کنم.

قرار شد با شما صحبت کند.

فاتح مى گفت محسن ابراهيمى قبلا مى خواسته اين کار را بکند و شايد بهتر است من با محسن بى خدايان را اداره کنيم.

با محسن صحبت کردم او مى گفت " هرچند سايت به نام من هست (بابک يزدى ) ولى سردبير نشريه اعظم بوده و شايد نشريه را به آنها بايد بدهيم و سايت را خودمان برداريم و ...

٭٭٭٭

امروز اعظم مطالب بى خداين ٩ را براى من فرستاده تا آن را صفحه بندى کنم.

من قبل از اينکه من به اعظم جطهب بدهم بايد با شما صحبت کنم.

به رفيق محمود احمدى گفتم تا با شما در اين مورد صحبت کند.

من متن زير را براى اعظم نوشتم ولى هنوز برايش نفرستادم و منتظرم با شما هم چک کنم.

لطف کنيد در صورت ممکن با من تماس بگيريد تا نظرتان را در اين مورد بدانم.

تلفن من کار ٣٣٩٦-٧٥٩

دستى ٧١٣٨-٤٧١

هر دو با کد ٤١٦ هست.

منتظر جواب شما هستم

با تشکر بابک

اعظم جان

با سلامخوشحالم از اينکه تا کنون توانستيم با هم کار کنيم و ٨ شماره از بى خدايان را با موفقيت در آوريم . هم چنين سايت بى خدايان را به اينجا برسانيم. و اميد وار بودم شرايط چنان باشد که بتوانيم عليرغم اختلافات باز هم با هم کار کنيم.متاسفانه شما در کنار افرادى قرار گرفتى که بعضى از آنها حزب نفرت عليه حزب کمونيست کارگرى درست کرده و بدترين توهين ها و اتهامات را به رهبران کمونيست و حزب کمونيست کارگرى روا داشته اند.

از اينرو من ديگر تمايل به ادامه همکارى با شما را ندارم و سايت بى خدايان را تصميم دارم خودم ادامه بدهم.

همانطور که مى دانى سايت با هزينه، امکانات و بودجه شخصى من به اينجا رسيده (البته با پيشنهادها و راهنائيهاى خوب شما) ولى فکر مى کنم شما هم مى توانيد و بايد سايت آتيست ها و بى خدايان خاص خود را داشته باشيد.

اميد وارم در اين امر موفق باشيد.

ارادتمند

بابک يزدى