اعظم جان

با سلام

تعطيلات آخر هفته بود و من نبودم. اى ميلت را امروزگرفتم .

خوشحالم از اينکه تا کنون توانستيم با هم کار کنيم و ٨ شماره از بى خدايان را با موفقيت در آوريم . هم چنين سايت بى خدايان را به اينجا برسانيم. و اميد وار بودم شرايط چنان باشد که بتوانيم عليرغم اختلافات باز هم با هم کار کنيم.

متاسفانه شما در کنار افرادى قرار گرفتى که بعضى از آنها حزب نفرت عليه حزب کمونيست کارگرى درست کرده و بدترين توهين ها ، نارواها و اتهامات را به رهبران کمونيست و حزب کمونيست کارگرى روا داشته اند.

از اينرو من ديگر تمايل به ادامه همکارى با شما را ندارم .

واما در مورد سايت و نشريه:

با اينکه قانونا و عملا من مى توانم خودم به اين امر ادامه دهم ولى تمايل ندارم جنگ و اختلافى حول اين مسئله در دو حزب در گيرد. و با اينکه سايت با هزينه، امکانات و بودجه شخصى من به اينجا رسيده (البته با پيشنهادها و راهنائيهاى خوب شما) من مشکلى ندارم که با پرداخت وجوه تا کنونى آن از طرف شما (٣٢٠ دلار کانادائى) من سايت و پاس ورد و... را به شما محول کنم، و يا در غير اين صورت آن را به همين شکل فريز کنم. نشريه را هم شما مى توانى خودت ادامه دهى.

بار ديگر از اينکه شما در کنار چنين خط و افرادى قرار گرفته اى برايت متاسفم.

اميد وارم در امور بى خدايان موفق باشى.

ارادتمند

بابک يزدى

١١ اکتبر ٢٠٠٤