رفيق حميد

با سلام

مى دانم بدجورى درگير هستيد ولى چون رفيق اعظم کم گويان از حزب استعفا داده و من در نشريه بى خدايان بالاجبار تنها شده ام بايد نقاط زير را به اطلاعتان برسانم .

: سايت بى خداين را من رجيستر (ثبت) کرده ام و تا کنون هم هزينه آن را تنهايى از جيب خود داده ام.

مطالب را بيشتر اعظم انتخاب مى کرد و من آن را صفحه بندى مى کردم.

همچنين سايت را تماما من درست کرده ام البته با پيشنهاد ها و راهنمائى هايى از اعظم.

هرچند ظاهرا اين نشريه و سايت، نشريه و سايت حزبى نبوده ولى از روز اول پيشنهاد من اين بود که نشريه اى کاملا لائيک و آتئيستى باشد و نه حزبى. اما رفيق اعظم اين پيشنهاد را قبول نکرد و گفت اين نشريه و سايت "بى خدايان حزب کمونيست کارگرى " هستند.

بنابراين و بر طبق گفته خود اعظم چون ايشان از حزب رفته سايت براى حزب مانده است وما بايد ادامه بدهيم.

از نظر حقوقى هم من چند ماه پيش از اينکه با اعظم در اين مورد صحبت کنم سايت را خودم با هزينه و ابتکار خودم ثبت کرده بودم و اگر حتى اين سايت حزبى هم نباشد و خصوصى باشد، بيشتر به من مى رسد تا اعظم.

در هر حال من هنوز با اعظم صحبت نکرده ام. و گفتم قبل از هر چيز با شما مطرح کنم.

البته ٢ ماه پيش وقتى اختلافات تا حدودى رو شد من با اعظم صحبت کردم از طريق اى ميل و گفتم "من دوست ندارم جناحى باشم و اگر هم جناحى بودم دوست ندارم با جناح کورش باشم. ولى عملا مى بينم که شما بيشتر مطالب را به جناح کورش اختصاص داده اى" ، که اعظم گفت "من از همه مطلب خواسته ام ولى آنها نداده اند بويژه آذر ماجدى و حميد" که من مطرح کردم شايد اين دو نفر کار زياد دارند و نمى رسند ولى ديگران چى؟ از على جوادى تا محسن ابراهيمى و .. که اعظم گفت من از همه خواسته ام و آنها نداده اند. (در اين مورد با رفقا آذر، على، مصطفى، ّاتح بهرامى و محسن نيز در همان موقع صحبت کردم. (بعضيها حضورى و بعضى از طريق اى ميل). رفيق آذر گفت صبر کنيم تا پلنوم که ديگر پلنومى در کار نيست. شايد در کنگره بيشتر صحبت کنيم. ولى در حال حاضر من منتظر راهنامى و پيشنهاد شما هستم.

بايد بگويم من آمادگى ادامه آن را دارم ولى اگر شما پيشنهاد ديگرى داريد و يا فرد مناسب ديگرى را نيز در حزب سراغ داريد که يا سردبير باشد و يا با من همکارى کند ويا من با او همکارى کنم من هيچ مشکلى ندارم. و منتظر راهنمائى شما هستم.

رونوشت اين نامه را من به رفقا آذر و على نيز چون در جريان بودند مى فرستم.

٭٭٭

در پايان هر کدام از شماها اگر براى بى خدايان مطلبى آماده داريد و يا وقت کرديد (شايد برک و استراحتى در اين وانفسا به خود بدهيد!) لطف کنيد براى بى خدايان مطلبى بفرستيد. تا بتوانيم قوى تر ظاهر شويم.

من مى توانم سؤالاتى را براى شما تک تک بفرستم و يا اينکه بطور عام خودتان مطلبى بفرستيد.

از جمله اينکه

:چرا مسلمان نيستم؟ که خود مطلبى مستقل هست و در هر شماره از يک نفر مى آوريم.

از چه موقع خدا را کنار گذاشتيد و چه احساسى داشتيد؟

چرا حزب کمونيست کارگرى اينقدر با مذهب بويژه مذهب اسلام مخالف است ؟

آيا در حکومت سوسياليستى مورد نظر شما مذهب آزاد است؟

آيا در حکومت سوسياليستى مورد نظر شما احزاب دست راستى مذهبى از نوع حزب الله هم آزاداند، اگر آرى چگونه از حرکات جنايى و تروريستى آنها جلوگيرى مى شود؟

چرا حزب کمونيست کارگرى به مذهب توده ها احترام نمى گذارد؟

شما مى توانيد سؤالات را خودتان کم و يا زياد کنيد.

با تشکر

بابک يزدى