رفقا لحظه اى نام ها و جناحها را فراموش کنيد!

براى ياد آورى به رفقايى که انگ انقلاب ايدئولوژيک، تصفيه و انحلال حزب، استالين و... را به رفيق حميد مى زنند و گويا اطلاع چندانى هم از آن ندارند .

انقلاب ايدئولوژيک نتيجه ازدواج مريم عضدانلو و مسعود رجوى بود و اعضاى مجاهدين بايد اين مسئله را به عنوان معجزه و انقاب جديد "انقلاب لايدئولوژيک" مى پذيرفتند. همين و بس و گرنه از مجاهدين اخراج ميشدند!

امتحان ايدئولوژيک نيز در رژيم اسلامى بود که براى استخدام در ادارات و غيره رژيم از کسى که مى خواست استخدام در هر شغلى شود، نماز و روزه و شکيات و غيره را مى پرسيدند و در صورت ندانستن جوابها رد ميشد که کاملا بى ربط بود. مثلا از مهندس کشاورزى مى شد سؤال خاکشناسى و ميوه جات و ... و از مهندس کامپيوتر سؤالات کامپيوترى و .. سئوالات مربوط به شغل مربوطه را پرسيد تا اطلاعاتشان در شغل مربوطه را جويا شد.. ولى گويا همه قرار داشتند آخوند، ملاى ده، يا مرجع تقليد شيعيان شوند و همه بايد سؤوالات خرافى مذهبى و بى ربط را پاسخ گو باشند.

٭٭٭

اما اگر همين امروز کسى بخواهد به عضويت حزب کمونيست کارگرى در آيد آيا شما حق نداريد از او سئوال کنيد که آيا "يک دنياى بهتر" راقبول دارد يا نه؟ آيا حق نداريد سؤال کنيد مانيفست کمونيست را قبول دارد يا نه؟ اينها همه فرض است. تفتيش عقايد نيست. کسى که فرم درخواست عضويت حزب کمونيستى را پر مى کند که برنامه اش سرنگونى رژيم اسلام و سرمايه است بايد "يک دنياى بهتر و مانيفست کمونيست" را قبول داشته باشد. اگر از او بپرسيد "يک دنياى بهتر" را قبول دارى؟ او با افتخار مى گويد آرى. شما حتى معرف هم از او نخواسته ايد. ولى اگر کسى بخواهد فرم کادرى را پرکند حتما بايد معرف هم داشته باشد و اگر شما از او معرف بخواهيد و بپرسيد که "يک دنياى بهتر و مانيفست کمونيست " را قبول دارى و يا خوانده اى به شما نخواهد گفت تفتيش عقايد مى کنيد.

رفقا حالا اگر کسى در رهبرى اين حزب باشد و اصول پايه اى اين حزب را با نظراتش زير پا بگذارد و بجاى شورا و انقلاب و سوسياليسم و کمونيسم، پلاتفرمى از نوع رفراندوم، مجلس مؤسسان، انقلاب دو مرحله اى، دولت حجاريانى و... بياورد آيا حق تک تک اعضاى اين حزب نيست که بدانند مواضعش در مورد انقلاب، سوسياليسم، شورا، موقع سوسياليسم فرارسيده يا خير و ... بدانند، تا بتوانند تصميم بگيرند که در کنگره بعدى او را به عنوان يکى از رهبران اين حزب برگزيننديا خير؟ اين حق طبيعى هر عضو ساده اين حزب است که موقع رأى دادن بداند به چه کسى با چه گرايش و پلاتفرمى رأى مى دهد.

رفيق حميد گفت که نظرات راست در رهبرى حزب نبايد جاى داشته باشد و يک عده اين را تصفيه و اخراج نام گذاشتند.

رفيق حميد از اخراج کسى صحبت نکرد که هيچ، حتى گفت رفيق کورش را نيز راست نمى داند بلکه اين نظرات اوست که مورد نقد است و راست است.

رفقا يک لحظه فرض کنيم که همه اتهامات شما به حميد درست است. "حميد استالين شده و اخراج مى کند و تصفيه ايدئولوژيک و ..."

آيا من عضو حزب حق دارم بدانم نظر رفقاى ديگرى که همه چيز در دفاع از کورش نوشتند بغير از يک جمله دفاع از بحث هاى سياسى او چيست؟. آيا هر عضو حزب حق دارد بداند که آيا آنها هم رفراندوم، مجلس مؤسسان، انقلاب مرحله اى، شرکت در دولت حجاريانى و... را قبول دارند يا خير؟آيا من که فردا روزى قرار است بقيه زندگى ام را نيز به گرو بگذارم تا در کنگره بعدى شرکت کنم حقم هست بدانم که رفقائى چون رحمن، و مجيد و ايرج ، عبدالله، مهرنوش و... در مورد مسائل بالا چه فکر مى کنند تا به آنها رأى بدهم با ندهم. من به اسم افراد رأى نمى دهم و سابقه شان ، بلکه به نظر، پلاتفرم و برنامه ى آنهاست که راأى مى دهم. اين من فقط بابک يزدى نيست ده ها و صد ها عضو و کادر حزبند که مى خواهند بدانند و حق آنهاست. رفقا اين تفتيش عقايد نيست. اين مايل بودن به دانستن پلاتفرم شماست تا شما را انتخاب کنيم يا نه.

رفقا اين حق ماهاست که پلاتفرم کسانى را که فردا مى خواهند به کميته مرکزى و رهبرى اين حزب راه يابند را بدانيم. بدانيم به چه کسى و چه برنامه و پلاتفرمى رأى مى دهيم. رفقا يک لحظه تعصب جناحى را کنار بگذاريد و فکر کنيد اگر حرفهاى رفيق کورش را حميد مى زد. يعنى حميد مى گفت "رفراندوم، مجلس مؤسسان، سوسياليسم رم مى دهد، شرکت در دولت حجاريانى و..." اگر اينها را همه بجاى رفيق کورش حميد گفته بود، و به جاى رفيق حميد کورش گفته بود، "انقلاب سوسياليستى ، دولت شورائى، تعين بخشيدن به رهبران عملى، سوسياليسم همين امروز و... " آيا برنامه و پلاتفرم آن ديگرى را حمايت مى کرديد و يا خير؟ اين سؤال و جواب وجدانا سخت نيست؟ رفقا يک لحظه نامها و جناحها و رفقا کورش و حميد را فراموش کنيد. يک لحظه دوستى ، آشناِئى، سابقه، رابطه و... را فراموش کنيد. و يک بار ديگر کمونيست کارگرى خود را صادقانه با اين سؤال و جواب و ده ها سؤال و جواب ديگر به آزمايش بگذاريد.! با کمونيسم منصور حکمت!

زنده باد حزب کمونيسم کارگرى

زنده باد حزب منصور حکمت

٢٨ جولا ٢٠٠٤

بابک يزدى