مردم عراق با بمب ها خوشه‌اى آزاد شدند؟!

از : بابك يزدى

babakyazdi@yahoo.com

 

تهاجم و تجاوز آمريكا به عراق پس‏ از سه هفته باعث سقوط رژيم صدام و اشغال بيشتر شهرهاى عراق توسط ارتش‏ آمريكا گرديد. دزدى، غارت، و چپاول اموال و عدم امنيت از اولين دست آوردهاى اين پيروزى است و باش‏ تا صبح دولتت بدمد. البته شايعات سازش‏ پشت پرده صدام و سران رژيم فاشيستى بعث با اربابان سابقش‏ و فرارى دادن آنها به كشورى ديگر نيز بر سر زبانهاست.

 بمب هاى خوشه‌اى از قول رسانه هاى گوش‏ به فرمان، پنتاگونى و مزدورشان فقط در يك روز جان صدها  انسان را گرفت و هزاران نفر را مجروح كرد. دموكراسى و آزادى پس‏ از جنايت آمريكا در ويتنام دوباره گويا با بمباران و كشتار  مردم عراق  و هزاران تن مواد منفجره ، بمب، موشك و ترس‏ و تحديد و رعب و وحشت و غارت و چپاول وارد عراق مى شود!. تصاوير كشتار مردم عراق توسط ارتش‏ آمريكا و انگليس‏  هر انسانى را كه ذره اى وجدان در او مانده به خشم مى‌آورد. اين يكى از بزرگترين جنايتهايى است كه در دو دهه‌ى گذشته در كره‌زمين روى داده است.

بوش‏ و پادوى تازه‌ى او بلر مدعيان آزادى خواهى و دموكراسى حتى بدون تأئيد سازمان مللى كه تا كنون در اختيار و انحصار آنها بود كشورى را كه با آنها اعلام جنگ نداده بود را اشغال كردند تا براى آنها دموكراسى نوع پنتاگونى با بمب هاى خوشه‌اى به ارمغان بياورند.

پر واضح است كه آمريكا قرار نيست حتى آزادى و دموكراسى نيم بندى را هم با اشغال عراق در آنجا مستقركند، و اين از جانيان و دست نشاندگان مزدورى كه پنتاگون هم اكنون براى حكومت دست نشانده و مزدور خود در عراق تدارك ديده، صددر صد آشكار است، عصاره‌ى ارتجاع عراق منهاى صدام در اين اعتلاف شركت دارند. هيچ كدام از آنها بهتر از عروسك و مزدور آمريكا در افغانستان »كرزاى« كه حتى سيما ثمر را نيز تحمل نكرد، نيستتند. از احمد چلبى و آخوند حكيم و آخوند خوئى كه اخيرا ترور شد گرفته، تا ناسيوناليستهاى كردى نظير طالبانى و بارزانى. پرونده‌ى هيچ كدام از كرزاى بهتر نيست.

در كجاى جهان تاكنون  آزادى از طريق اشغال كشورى با بمب و كشتار مردم به دست آمده، آنهم توسط آمريكا كه تاكنون ده ها كودتا را سازمان داده، و اكثر ديكتاتورهاى جهان از آسيا و آفريقا تا آمريكاى لاتين را روى كار آورده وبزرگترين حامى آنها بوده است.  طبيعى است كه سقوط ديكتاتورى صدام به نه تنها عروج ديكتاتور ويا ديكتاتورهاى ديگرى در عراق )بلكه اگر نظم نوين جهانى آمريكا طبق برنامه پيش‏ برود( ديكتاتورهاى سر بزير و مطيع و گوش‏ بفرمان ديگرى نيز در سراسر جهان عروج خواهندكرد.

مردم عراق در 35 سال گذشته نه تنها زير سايه شوم ديكتاتورى صدام بوده‌اند، بلكه بيش‏ از نيم ميليون كودك عراقى فقط در 12 سال گذشته در اثر محاصره‌ى اقتصادى آمريكا جان باخته‌اند.  واين ده‌ها برابر كشتارى است كه رژيم فاشيست بعث در تمام دوران حياتش‏ انجام داده است. به همين دليل است كه مردم عراق هم متنفر از رژيم بعث و هم منزجر از اشغالگران آمريكائى هستند، و ديديم كه در شهر 5 ميليونى بغداد بيش‏ از چند صد نفر به اشغالگران خوش‏ آمد نگفتند.

بهانه هاى اشغا عراق توسط لآمريكا

آمريكا به بهانه هاى زير دست به اشغال عراق زد

1_ رژيم صدام سلاحهاى كشتار جمعى دارد.

2_ رژيم صدام قطع نامه هاى سازمان ملل را به رسميت نمى شناسد.

3_ رژيم صدام ديكتاتور است و مخالف آزادى و دموكراسى.

4_ رژيم صدام ترس‏ و رعب و وحشت براى مردم عراق بوجود آورده است.

من فرض‏ را براين مى گزارم كه همه‌ى موارد بالا درست است. آيا سلاحهاى كشتار جمعى را چه كسى در اختيار عراق قرار داده؟ و از اين مهمتر چه كسى بيشترين سلاح كشتار جمعى را دارد؟ و چه كسى بيشترين سلاح كشتار جمعى را تا كنون استفاده كرده است ؟ در ويتنام، هيروشيما و ناكازاكى، جز آمريكا؟ و تازه خود آمريكا سلاحهاى كشتار جمعى و از جمله بمب هاى خوشه‌اى را بر سر مردم عراق براى پيش‏ گيرى اين كه شايد صدام سلاح كشتار جمعى در اختيار دارد و ممكن است استفاده كند استفاده كرده است؟

آيا خود آمريكا با زير پا گذاشتن قطع نامه سازمان ملل به عراق حمله نكرد؟ و آيا اگر زير پا گذاشتن قطع نامه هاى سازمان ملل بهانه اى است براى حمله به كشورها، چرا آمريكا تا كنون به اسرائيل كه تا كنون ده ها قطع نامه سازمان ملل را زير پا گذاشته حمله نمى كند، آيا تنها دليل كشتار مردم فلسطين و حملات وحشيانه‌ى اسرائيل به آنها و حتى زير پا گذاشتن پى در پى قطع نامه هاى سازمان ملل توسط اسرائيل، حمايت آمرايكا نيست؟.

در مورد ديكتاتورى آيا در عراق وبالطبع  در منطقه فقط صدام بود كه ديكتاتور بود. آيا در عربستان سعودى بيشتر از عراق آزادى هست؟  آيا در كويت بيشتر از عراق دموكراسى هست؟ در كويت 12 سال پس‏ از »آزاد« سازيش‏ توسط آمريكا هنوز زنان حق راى ندارند. در عربستان سعودى هنوز زنان حق رانندگى ندارند و انسانها را گردن مى زنند.  آيا ده ها حكومت ديكتاتورى كه از آسيا و آفريقا تا آمريكاى لاتين گوش‏ بفرمان و مزدور آمريكا هستند دموكرات هستند. آيا رژيم صدام ضعيف ترين حلقه‌اى نبود كه آمريكا براى نظم نوين جهانى خود انتخاب كرده بود؟

ترس‏ و ترور و حشت آيا همان چيزى نبود كه ارتش‏ آمريكا در اين  مدت براى بيست ميليون مردم عراق بوجود آورد تا رژيم ترور و وحشت  صدام را كنار زده شود و تازه دزدى، چپاول و غارت اموال عمومى و خصوصى هم به آنها اضافه شده است.

راه حل انسانى و مترقى چيست

تنها راه حل انسانى و آزاديخواهانه در اين زمان بايد خروج بى قيد وشرط نيروهاى اشغالگر آمريكا و متحدينش‏ است.  جايگزينى آنها با نيروهاى سازمان ملل تا زمانى كه شرايط براى انتخابات كاملا آزاد براى انتخاب دولت بعدى عراق توسط آحاد مردم عراق زير نظر نيروهاى سازمان ملل صورت بگيرد بهترين راه حل ممكن در حال حاضر است. . وگرنه ناسيوناليست عرب و تروريست اسلامى هر چه بيشتر زمينه‌ى رشد خواهد يافت. وگرنه همانطور كه جنايات آمريكا در اين جنگ به حدى بود كه حتى فاشيستهاى بعثى در اين جنگ مظلوم واقع شدند، باز هم ممكن است كار به جائى برسد كه مزدوران جديد آمريكا روى صدام را سفيد كنند، چنانكه رژيم اسلامى روى رژيم شاه را سفيد كرد.

در اين سه هفته وحشى گرى قرون وسطى دوباره در برابر بشريت متمدن توسط بزرگترين ابرقدرت وحشى جهان قد علم كرد  و انسان و انسانيت لكه‌اى ننگ بر دامن خود احساس‏ كرد و سالها به عقب رانده شد. در اين سه هفته خواب و خوراك از انسانهاى آزاده گرفته شد و هر لحظه روح و روان و فكر و خيال انسانهاى انسان دوست را  كلمات و واژه هاى زير به خود مشغول داشت.

 

زنان

زنان باردار

زنان زخمى

زنان داغديده

زنان زايمانهاى زودرس‏.

*

كودكان

كودكان آواره

كودكان گرسنه

كودكان تشنه

كودكان به دنبال شكلات

كودكان ترسيده از بمب

كودكان وحشت زده

كودكان قربانىِ بوش‏ و صدام.

كودكان تكه پاره شده از عمليات آزادسازى آمريكا

*

بمب ها

بمب هاى خوشه‌اى

بمب هاى چند هزار تنى

بمب هاى كشتار جمعى

بمب هاى ويرانگر

جاده ها ، پلها، بيمارستانها

ويرانى تمدن و مدنيت

خيابانهاى شخم خورده با تانكهاى اشغالى.

*

ارتش

ارتش‏ اشغالگر

ارتش‏ آمريكا

ارتش‏ رامسفيلد و بوش‏ و بلر

ارتش‏ حافظ سيستم

ارتش‏ منافع طبقاتى

ارتش‏ حامى موشكهاى كروز

ارتش‏ بمبارانهاى منازل مسكونى

ارتش‏ ويرانگر كوچه و خانه و مدرسه

ارتش‏ بمبارانِ رستورانها و بيمارستانها

ارتش‏ حامل آزادى! و دموكراسى !

*

فرياد

فرياد گريه كودكان

فرياد زنان در زايمانهاى زودرس

فرياد مادران داغدار

فرياد انسانهاى زير آوار

زوزه‌ى بوش‏ و بلر و رامسفيلد

زوزه جنرالهاى مسخ شده

فرياد مزدوران اشغالگر بر سر كودكان عراقى

فرياد زخميها در بيمارستان

 آژيرهاى قرمز

آمبولانسهاى حامل جنازه

صداى مهيب انفجار!

*

رسانه ها

رسانه هاى وابسته ، مزدور و جيره خوار

سى ان ان ، سى بى سى، بى بى سى، الجزيره

رسانه هاى آزاد ،  كه جايشان خالى

كاوه گلستان، كه جايش‏ خالى

 

*

 

نظم نوين جهانى

كارتل ها و تراست ها

سودهاى كلان براى سرمايه هاى بزرگ

نفت، فلسطين، آوارگى .

تقسيم مجدد جهان

ناسيوناليسمِ كرد و فارس

مزدورى و مزدوران تازه

بارزانى و طالبانى، حزب دموكرات

شادى سلطنت طلبان

طرفداران جامعه‌ى مدنى!

طرفداران عدم خشونت! 

طرفداران كشتار مردم عراق!

*

مجاهد

رهبرىِ رجوى

سردرگمى اعضاء

قربانىِ چه كسى؟

صدام؟ بوش‏؟ رجوى؟  خمينى؟ و يا ،اسلام مترقى؟!

*

جهان متمدن

توده‌هاى ميليونىِ ضد جنگ

مليونى و مصمم

غولِ بيدار شده

و پا به ميدان نهاده

توده‌اى كه بازگرداندنش‏ به منزل بسى دشوار است.

*

جنگ

جنگ همانطور كه براى خمينى بركت بود

براى بوش‏ و هم پالكيهايش‏ نيز بركتى است.