رفيق شهلا

لطفا اين گزارش را در صورت امکان به ليست رفقاى مرکزى و مشاورين بفرست

با تشکر : بابک يزدى

روز ٥ شنبه ١١ مارس تلوزيدن رنگارنگ (سعيد بهبهانى) حدود سه ساعت برنامه اى با سعيد صالحى نيا (دکتر سعيد صالحى نيا از نيويورک) داشت.

من موفق به ديدن حدود ٢ ساعت آن شدم. در اين ٢ ساعت بيشتر بحث حول حزب کمونيست کارگرى و بقيه چپهاى حاشيه اى، ملى و مذهبى بود.

سعيد صالحى نيا در برنامه هايى که رنگارنگ با رفقاى ما از جمله حميد تقوايى و سعيد مدانلو داشت خود را در کنار ولى منتقد حزب معرفى مى کرد.

اما در اين برنامه صالحى نيا حزب را به عنوان تنها نيروى چپ، کمونيست، انقلابى، مدرن و امروزى خواند و در برابر سئوالاتى که از طرف چپهاى سنتى مى شد رسما از حزب، شوراى پناهندگان، حزب و قدرت سياسى گرفتن حزب دفاع ميکرد و کومه له و حزب کمونيست و راه کارگر و دموکرات و... را چپهاى حاشيه اى ملى، مذهبى، و پرت و ارتجاعى خواند که ربطى به کمونيست ، طبقه کارگر و مارکسيست ندارند.

در ضمن از سعيد بهبهانى درخواست کرد که جلسه اى راجع به چپهاى حاشيه اى در اين تلويزيون داشته باشد.

خود سعيد بهبهانى نيز اخيرا خيلى نسبت به ما موضعش بهتر شده و در خيلى موارد نيز از ما و حرکات و برنامه هاى ما دفاع مى کند. و بعد از اينکه حدود يک ماه پيش با عبدالله مهتدى مصاحبه داشته هر روز کمابيش مهتدى را مسخره مى کند که فرق خود مختارى و فدراليسم را نمى داند. پرت است، از قدرت سياسى وحشت دارد. منتظر است مردم به او بگويند چه کارکند و...

يکى از کومه له (حزب کمونيست) زنگ زد و گفت اينها (حزب کمونيست کارگى) دنبال قدرت سياسى هستند. که سعيد بهبهانى گفت مگر حزب شما دنبال قدرت سياسى نيست؟ ايشان گفت "نه" که سعيد بهبهانى گفت "آقا چرند نگو، اگر قدرت سياسى نمى خواهى پس چرا حزب درست کرده اى؟ طرف گفت "اگر حزب به قدرت برسد ديکتاتور مى شود" که بهبهانى گفت "آقا شما پس معنى حزب را نمى فهمى وگرنه در تمام دنياى متمدن و غرب احزاب هستند که حکومت مى کنند و نه افراد. اگر شما حزب درست نکردى که قدرت را بگيرى دارى خودت و مردم را گول مى زنى و به بازى گرفته اى"

٭٭٭٭٭٭

هفته گذشته نيز مهرنوش موسوى با همين تلويزيون برنامه داشت که حدود سه ساعت طول کشيد. مى توانم بگويم يکى از بهترين برنامه هاى اين تلويزيون برنامه مهرنوش بود. مهرنوش خيلى با تسلط و به راحتى و خونسردى به تمام سئوالات پاسخ داد و خيلى انعکاس مثبتى داست. که خود بهبهانى هم به قول گفتنى سورپريز شده بود.

٭٭٭٭

من هنوز نمى دانم برنامه تلويزيون حزب دقيقا به کجا رسيده. چون در کانادا و آمريکا ما قادر به ديدن آن نيستيم و در اينترنت هم هنوز قابل رويت نيست. من در اينجا پيشنهاد مى کنم که رفقاى کميته مرکزى در صورت امکان از اين گونه رسانه ها به راحتى نگذرند و از امکانات مجاتى آنها استفاده کنند.

١٢ مارس ٢٠٠٤