رفقا! به راست راه کارگر تبديل نشويد!

حدود ٥ سال پيش راه کارگر را ترک کرده و با افتخار به حزب کمونيست کارگرى پيوستم . حزبى که با منصور حکمت تداعى مى شد. حزبى که با لغو کارمزدورى، لغو مالکيت خصوصى، راديکاليسم، انقلاب، کمونيست، شورا، سرنگونى طلبى، تماميت خواهى، آرمانگرايى، پراگماتيسم، و حتى به قول نادر به روايتى عجول و والنتاريسم بود و سوسياليسم و تغيير و انقلاب را براى همين امروز مى خواست ، و به آنها که مى گفتند "سوسياليسم فعلا زود است و نمى شود" خود آنها را بخشى از کمپ، تبليغات و اردوى کسانى که با سوسياليسم مخالفند و نمى خواهند بشود مى دانست.

اکنون پس از نادر در رهبرى حزب نظرى سر بر آورده که به نظر من از راه کارگرى که من سالها با آن فعاليت مى کردم نيز راست تر است. نظراتى چون مرحله ى انقلاب، دولت موقت، مجلس موسسان، رفراندوم، نافرمانى مدنى، دولت حجاريانى، تقابل شورا و حزب و...

آيا اگر اين نظرات در حزب غالب شود حزب کمونيست کارگرى به جناح راست راه کارگر تبديل نمى شود؟

رفقا حزب کمونيست کارگرى اميد آينده راديکاليسم و کمونيسم در ايران و جهان است. به اين سادگى تسليم نظرات راست نشويد.

رفقا به هر طريقى که مى توانيد از حزب منصور حکمت، حزب کمونيست و انقلاب و شورا و کارگران دفاع کنيد.

٢٦ جولاى ٢٠٠٤

بابک يزدى