رفيق عزيز بابک يزدى

ضمن سلام گرم و آرزوى موفقيت هر چه بيشتر

بابک جان ميخواستم در اينجا براى کمک بزرگى که به کار کميته کل کشور کرده اى صميمانه ازت تشکر کنم. بدون شک اين کمک شما حزب را در پيشبرد کارهايش يارى بيشترى ميدهد.

همواره برايت آرزوى موفقيت دارم.

٥٠٠٠ دلار کمک شما از طريق رفيق کيوان جاويد دريافت شد و با معذرت از تاخير در ارسال اين نامه.

قربانت اسد گلچينى ٢٦ مارس ٢٠٠١

رونوشت: ليدر حزب رفيق منصور حکمت

رفيق آذر مدرسى

رفيق کورش مدرسى

رفيق اصغر کريمى